Friday, 9 September 2011

ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးမိေက်ာင္းႀကီးအားဖမ္းမိ...

အေလးခ်ိန္ ၁ တန္ရွိၿပီး အနည္းဆံုးတံငါသည္တစ္ေယာက္အား ကိုက္သတ္စားေသာက္ခဲ ့သည္ ့ဖိလစ္ပုိင္
နုိင္ငံမွ ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးမိေက်ာင္းႀကီးအား ေနာက္ဆံုးတြင္လူေပါင္း ၁၀၀ ၿဖင္ ့သတိႀကီးစြာထားကာဖမ္းဆီး
ရမိခဲ ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
အရွည္ ၂၁ ေပရွိသည္ ့ဧရာမမိေက်ာင္းႀကီးဟာ မႀကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္းအသက္ရွင္လွ်က္ဖမ္းဆီးမိခဲ ့ရသ
မွ်ထဲတြင္ အႀကီးမားဆံုးၿဖစ္ပါတယ္...
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ႀကာ ထုိဧရာမေရသတၱ၀ါႀကီး၏ေဘးအႏ ၱရယ္အားစုိးရိမ္ထိတ္လန္ ့စြာၿဖင္
့ေနခဲ ့ႀကရ
ၿပီးေနာက္တြင္ေတာ ့ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံ၊ ေက်းရြာတစ္ခုမွရြာသားမ်ားက ရက္သတၱပါတ္ ၃ ပါတ္ႀကာေအာင္ စံု
စမ္းကာ လုိက္လံရွာေဖြၿပီးေနာက္ ေခ်ာင္းတစ္ခုအတြင္းမွဖမ္းဆီးခဲ ့မိၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိမိေက်ာင္းႀကီးနွင္ ့မတိမ္းမယိမ္းအရြယ္အစားရွိသည္ ့ အရွည္ ၁၈ ေပရွိႀသစေတးလ်ေရငံမိေက်ာင္းႀကီး
တစ္ေကာင္လည္း ကက္စီးယပ္စ္ ေဒသတြင္ ယခုထက္တိုင္ဖမ္းဆီးနုိင္ၿခင္းမရွိေသးပဲ လြတ္ေၿမာက္လွ်က္
ရွိေနပါတယ္... 

Giant catch: Mayor Cox Elorde of Bunawan township, Agusan del Sur Province, pretends to measure a huge crocodile which was captured by residents and crocodile farm staff along a creek in Bunawanအဂူဆန္ဒယ္လ္ဆာ ၿပည္နယ္က ဘူန၀မ္ၿမဳိ ့ကေလး ရဲ ့ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္ကိုယ္တုိင္
စြပ္က်ယ္အက်ၤ ီနဲ ့ဖမ္းဆီးရမိတဲ ့မိေက်ာင္းႀကီးကို ဂုဏ္ယူ၀ံ ့ႀကြားစြာ တုိင္းထြာေနဟန္...

Giant catch: Mayor Cox Elorde of Bunawan township, Agusan del Sur Province, pretends to measure a huge crocodile which was captured by residents and crocodile farm staff along a creek in Bunawan

 

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္က်က္စားခဲ ့သည္ ့မိေက်ာင္းႀကီးက်င္လည္ခဲ ့ရာေဒသကေတာ ့ၿမဳိ ့ေတာ္မနီလာမွအေရွ ့
ဖက္ မုိင္ ၅၀၀ အကြာရွိ စီးပြားေရးမဖြံ ့ၿဖဳိးသည္ ့၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေဒသတစ္ခုၿဖစ္သည္ ့အဂူဆန္ အရပ္
ေဒသမွ ၿမစ္တစ္ခုအတြင္းၿဖစ္ကာ ေက်းရြာသားမ်ားအေနၿဖင္ ့ထုိမိေက်ာင္းအႏ ၱရယ္အားအၿမဲတစ္ေစထိတ္
လန္ ့ေႀကာက္ရြံ ့ေနႀကရၿပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် သတၱိရွိစြာၿဖင္ ့ဖမ္းဆီးနုိင္ခဲ ့ၿခင္းမရွိပါဘူး...


သုိ ့ေသာ္ ရြာသားတံငါသည္တစ္ဦးေပ်က္ဆံုးခဲ ့ၿပီး မိေက်ာင္းစာၿဖစ္ခဲ ့သည္ဟု အခုိင္အမာသံသယရွိခဲ ့ၿပီး
ေနာက္တြင္ေတာ ့ထုိသတၱ၀ါႀကီးအားဖမ္းဆီးနုိင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ ့ႀကပါတယ္...
မိေက်ာင္းႀကီးအား ေစာင္ ့ႀကည္ ့ရန္အတြက္ အေစာင္ ့မ်ားခ်ထားခဲ ့ၿပီးေနာက္ ကြ်ဲတစ္ကာင္အား ကုိက္
သတ္စားခဲ ့သည္ကုိေက်းရြာသားမ်ားေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကရၿပီးေနာက္ လူသားစားခဲ ့သည္ဟု၎တုိ ့သံသယရွိခဲ ့
သည္မွာ မွန္ကန္ေႀကာင္းသိရွိခဲ ့ႀကပါေတာ ့တယ္...
Price haul: Residents use their hands to measure the 21ft salt-water crocodile
 ဒီတစ္ခါေတာ ့အမွန္တကယ္ကုိပဲ ဒီေလာက္ႀကီးရွိပါတယ္... လို ့ဆုိနုိင္ၿပီေပါ ့...
Price haul: Residents use their hands to measure the 21ft salt-water crocodile
Long tail: Dozens of local residents gather around the animal, which is believed to have killed a fisherman
 အၿမီးကုိယ္ကေတာ္ေတာ္ရွည္ပါတယ္...Long tail: Dozens of local residents gather around the animal, which is believed to have killed a fisherman
Posing: One of the heavily armed captors touches the beast for the camera
ေခတ္သစ္ေရမုဆုိး....Posing: One of the heavily armed captors touches the beast for the camera
" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာ ဒီတိရိစာၧန္ေကာင္ႀကီးကုိ ရင္ဆုိင္ဖမ္းဆီးဖုိ ့ေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ထိတ္လန္ ့ခဲ ့ႀကပါတယ္..
ဒါေပမယ္ ့ရြာသူရြာသားမ်ားနဲ ့သူတုိ ့ရဲ ့အိမ္ေမြး၊ ၿခံေပါက္တိရိစာၱန္ေတြကုိ ၿခိမ္းေၿခာက္အႏ ၱရယ္ၿပဳလာခဲ ့
တာမုိ ့ရင္ဆုိင္ဖုိ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မွာတာ၀န္ရွိလာရတာပါပဲ...
ေနာက္ဆံုးဖမ္းဆီးမိေတာ ့ကြ်န္ေတာ ့ၿဖင္ ့ကိုယ္ ့မ်က္ေစ ့ေတာင္ကိုယ္မယံုနုိင္ေလာက္ေအာင္ၿဖစ္ခဲ ့ရပါ
တယ္...
တစ္ႀကိမ္ထဲနဲ ့လူသံုးေယာက္စလံုးကုိ ကုိက္သတ္၀ါးၿမဳိနုိင္ေလာက္ေအာင္ႀကီးမားလြန္းလွပါတယ္..." လို ့
ေဒသဆုိင္ရာၿမဳိ ့ေတာ္၀န္ အက္ဒ၀င္အီေလာ ့ဒ္ ကဆုိပါတယ္...
ေခ်ာင္းတစ္ခုအတြင္းထုိမိေက်ာင္းကိုၿမင္ေတြ ့ခဲ ့ႀကရၿပီးေနာက္တြင္ေတာ ့အမည္မေပးရေသးသည္ ့ေရဘု
ရင္မိေက်ာင္းဖမ္းဆီးနုိင္ရန္စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုသဖြယ္စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ရြာသားမ်ားဟာ ေထာင္ေခ်ာက္ ၄ ခု ဆင္ထားခဲ ့ၿပီး ၎ေထာင္ေခ်ာက္အားလံုးအား ၎၏သန္မာလွေသာ
ပါးစပ္ၿဖင္ ့ကုိက္ၿဖတ္၊ ဖ်က္စီးခဲ ့ပါတယ္...
ထုိ ့ေႀကာင္ ့ဒုတိယအႀကိမ္အၿဖစ္ ပိုမုိေတာင္ ့တင္းခုိင္မာသည္ ့စတီးႀကဳိးမ်ားၿဖင္ ့ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ခဲ ့ရာ
တြင္ေတာ ့ထုိေရဘုရင္မိေက်ာင္းလည္း လြတ္ေအာင္မေၿပးနုိင္ေတာ ့ေပ...
ေထာင္ေခ်ာက္တြင္ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ကမ္းေပၚသုိ ့ဆဲြတြင္နုိင္ရန္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ေယာက်ာၤး
ေပါင္း အေယာက္ ၁၀၀ ခန္ ့ခက္ခက္ခဲခဲၿဖင္ ့ေခ်ာင္းကမ္းပါးေပၚသို ့ဆဲြတင္ခဲ ့ႀကရၿပီး၊ ႀကဳိးမ်ားၿဖင္ ့တုပ္
ေႏွာင္ကာ ထရပ္ကားေပၚသုိ ့ကရိန္း ( ၀န္ခ်ီစက္ ) ၿဖင္ ့" မ " တင္ခဲ ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...


ထုိမိေက်ာင္းႀကီးအား ထားရွိရန္သီးသန္ ့ေနရာသို ့မပို ့ေဆာင္မီ ရြာသားမ်ားကေတာ ့၎တုိ ့၏ေအာင္ပဲြ
ကို အမွတ္တ၇အၿဖစ္ အလုအယက္မိေက်ာင္းႀကီးႏွင္ ့ယွဥ္တြဲကာဓါတ္ပံုရုိက္ကူးခဲ ့ႀကပါတယ္...
" ဒီေကာင္ႀကီးကေတာ ့တိရိ စၧာဥယ်ာဥ္ရဲ ့အေက်ာ္ႀကားဆံုးၿဖစ္ေတာ ့မွာပါပဲ...
စုိးရိမ္ေႀကာက္လန္ ့စရာအၿဖစ္မွ အမွတ္တ၇အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ ဖမ္းဆီးနုိင္ခဲ ့လို ့ရြာသားမ်ားကလည္း
အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနႀကပါတယ္..." လုိ ့ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္မစၥတာအီေလာ ့ဒ္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
သို ့ေသာ္လည္း လူဦးေရ ၃၇၀၀၀ ခန္ ့ေနထုိင္သည္ ့ထုိေဒသရွိၿမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ၿခားမိေက်ာင္းႀကီး
မ်ားလည္းရွိေနေသးတာမုိ ့ယခုေအာင္ၿမင္မွဳအတြက္ အေပ်ာ္လြန္ကာစိတ္ခ်လက္ခ်ရွိၿပီး ညအခါမ်ားတြင္
ညႊံေတာ ( ၿမစ္ေခ်ာင္းစပ္ ) မ်ားသုိ ့အေဖာ္မပါ၊ တစ္ေယာက္တည္းမသြားေရာက္ႀကဖုိ ့သတိေပးထားပါ
တယ္...
ေရႊၿပည္ႀကီးကေက်းလက္ေတာရြာေတြမွာဆုိယင္ေတာ ့ဒီေလာက္ႀကီးတဲ ့မိေက်ာင္းဆုိ ရုိးရိုးသာမာန္မိ
ေက်ာင္းမဟုတ္၊ နတ္မိေက်ာင္းဆုိၿပီး အပိုေတြခ်ဲ ့ကားကာ ပူေဇာ္တဲ ့သူတုိ ့၊ ပသတဲ ့သူတုိ ့နဲ ့ဖမ္းမိမွာ
ေတာင္မဟုတ္ပါဘူး...


It weighs one ton and is believed responsible for eating at least one fisherman, but this monster crocodile has finally been caught by 100 very cautious men.
Measuring 21ft, the massive creature is the largest crocodile captured alive in recent years.


The beast was caught, after a three-week hunt, in a creek in the Philippines by villagers who had lived in fear of it for more than 20 years.
Its nearest rival in the monster stakes is Cassius, an Australian salt-water crocodile which measures a 'mere' 18ft - and which is still on the loose in the Northern Territory.
The Philippine crocodile's domain was a river system in Agusan, a poverty-stricken region 500 miles south east of Manila, but while it was a constant threat to villagers no-one was brave enough to try to capture it.
However, when a village fisherman went missing and the crocodile became the chief suspect, plans were hatched in order to catch it.
It was placed under observation and when it was witnessed by several villagers killing a water buffalo they knew their suspicions were right.


'We were very nervous about tackling this beast but it was our duty to deal with it because it was a threat to many villagers and their farm animals,' said the local mayor, Mr Edwin Elorde.
'When I finally saw it after its capture I couldn't believe my eyes.
'It was big enough to swallow three men all at once.'
The operation to capture the crook - which has yet to be named - was set in place after it was seen in a creek.
Villagers set four net traps, which the crocodile destroyed with a mighty snap of its jaws.
So the second time around the villagers used traps made of steel cables and this time the animal failed to get away.
At least 100 men were required to pull the huge reptile on to the banks of the creek where, after a great deal of difficulty, it was bound up and then lifted by crane on to the back of a truck.
They weren't going to let the victory pass without having their photo taken, so many of the villagers posed beside their scaly captive before it was driven off to a confined area.
Despite the suspected death of the fisherman, the crocodile is destined for fame.
It is expected to be the star attraction at a new eco-tourism park that is being set up in Agusan.
'It will be the biggest star of the park,' said Mr Elorde.
'The villagers, of course, are very happy that they have been able to turn this dangerous crocodile from a threat into an asset.'
But the 37,000 people who live in the region have been told not to rest on their laurels.
Many other large crocodiles remain in the rivers and people have been told not to venture into marsh areas alone at night.

ကိုပီတာရဲ ့အေတြးပံုရိပ္မ်ား မွကူးယူတင္ၿပပါသည္.....
ေလးစားစြာၿဖင့္ ....................
                                                                               အေဆြးလူ
အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ..............

No comments:

Post a Comment